Smith

Smith (6 BP): An armor smith, blacksmith, or weapon smith. Economy +1, Stability +1.

Smith

Kingmaker Smiley686